Happie Teacher’s Day

Gurur Brahma, Gurur Vishnu,Gurur Devo Mahesh Varah,Guru Shakshat Para Brahma,Tasmai Shri Guruve Namah. When we were Three-year Tulips, just learnt...